Journal Papers

Multi-Person Pose Regression with Distribution-Aware Single-Stage Models
Leyan Zhu#, Zitian Wang#, Si Liu*, Xuecheng Nie, Luoqi Liu, Bo Li
TPAMI 2024[PDF]
Data Augmentation in Human-Centric Vision
Wentao Jiang, Yige Zhang, Shaozhong Zheng, Si Liu*, Shuicheng Yan
Vicinagearth (Springer Nature) 2024[PDF]
FeatAug-DETR: Enriching One-to-Many Matching for DETRs with Feature Augmentation
Rongyao Fang, Peng Gao, Aojun Zhou, Yingjie Cai, Si Liu, Jifeng Dai, Hongsheng Li*
TPAMI 2024[PDF]
PPDM++: Parallel Point Detection and Matching for Fast and Accurate HOI Detection
Yue Liao, Si Liu*, Yulu Gao, Aixi Zhang, Zhimin Li, Fei Wang, Bo Li
TPAMI 2024[PDF]

Conference Papers

ReSimAD: Zero-Shot 3D Domain Transfer for Autonomous Driving with Source Reconstruction and Target Simulation
Bo Zhang#, Xinyu Cai#*, Jiakang Yuan, Donglin Yang, Jianfei Guo, Xiangchao Yan, Renqiu Xia, Botian Shi, Min Dou, Tao Chen, Si Liu, Junchi Yan*, Yu Qiao
ICLR 2024[PDF]
Octavius: Mitigating Task Interference in MLLMs via MoE
Ziqin Wang#, Zeren Chen#, Zhen Wang#, Huayang Liu, Zhenfei Yin, Si Liu, Lu Sheng*, Wanli Ouyang, Yu Qiao, Jing Shao*
ICLR 2024[PDF]
Eliminating Cross-modal Conflicts in BEV Space for LiDAR-Camera 3D Object Detection
Jiahui Fu, Chen Gao, Zitian Wang, Lirong Yang, Xiaofei Wang, Beipeng Mu, Si Liu
ICRA 2024[PDF]
Customize your NeRF: Adaptive Source Driven 3D Scene Editing via Local-Global Iterative Training
Runze He#, Shaofei Huang#, Xuecheng Nie, Tianrui Hui, Luoqi Liu, Jiao Dai, Jizhong Han, Guanbin Li*, Si Liu*
CVPR 2024[PDF]
EASE-DETR: Easing the Competition among Object Queries
Yulu Gao, Yifan Sun, Xudong Ding, Chuyang Zhao, Si Liu
CVPR 2024
Reference Prompted Model Adaptation for Referring Camouflaged Object Detection
Xuewei Liu#, Shaofei Huang#, Ruipu Wu, Hengyuan Zhao, Duo Xu, Xiaoming Wei, Jizhong Han*, Si Liu
ICME 2024