Journal Papers

Language-Aware Spatial-Temporal Collaboration for Referring Video Segmentation
Tianrui Hui, Si Liu*, Zihan Ding, Shaofei Huang, Guanbin Li, Wenguan Wang, Luoqi Liu, Jizhong Han
TPAMI 2023[PDF]
Room-Object Entity Prompting and Reasoning for Embodied Referring Expression
Chen Gao, Si Liu*, Jinyu Chen, Luting Wang, Qi Wu, Bo Li, Qi Tian
TPAMI 2023[PDF]
Region-Adaptive and Context-Complementary Cross Modulation for RGB-T Semantic Segmentation
Fengguang Peng, Zihan Ding, Ziming Chen , Gang Wang*, Tianrui Hui, Si Liu, Hang Shi
Pattern Recognition[PDF]
Delving into the Devils of Bird’s-eye-view Perception: A Review, Evaluation and Recipe
Hongyang Li*, Chonghao Sima, Jifeng Dai, Wenhai Wang, Lewei Lu*, Huijie Wang, Jia Zeng, Zhiqi Li, Jiazhi Yang, Hanming Deng, Hao Tian, Enze Xie, Jiangwei Xie, Li Chen, Tianyu Li, Yang Li, Yulu Gao, Xiaosong Jia, Si Liu, Jianping Shi, Dahua Lin, Yu Qiao
TPAMI 2023[PDF]

Conference Papers

Analyzing Infrastructure LiDAR Placement with Realistic LiDAR Simulation Library
Xinyu Cai, Wentao Jiang, Runsheng Xu, Wenquan Zhao, Jiaqi Ma, Si Liu, Yikang Li*
ICRA 2023[PDF]
Anchor3DLane: Learning to Regress 3D Anchors for Monocular 3D Lane Detection
Shaofei Huang, Zhenwei Shen, Zehao Huang, Zihan Ding, Jiao Dai, Jizhong Han, Naiyan Wang, Si Liu
CVPR 2023[PDF]
Bridging Search Region Interaction with Template for RGB-T Tracking
Tianrui Hui, Zizheng Xun, Fengguang Peng, Junshi Huang, Xiaoming Wei, Xiaolin Wei, Jiao Dai, Jizhong Han, Si Liu
CVPR 2023[PDF]
DETR with Additional Global Aggregation for Cross-domain Weakly Supervised Object Detection
Zongheng Tang, Yifan Sun, Si Liu, Yi Yang
CVPR 2023[PDF]
Object-Aware Distillation Pyramid for Open-Vocabulary Object Detection
Luting Wang, Yi Liu, Penghui Du, Zihan Ding, Yue Liao, Qiaosong Qi, Biaolong Chen, Si Liu
CVPR 2023[PDF]
Adaptive Zone-aware Hierarchical Planner for Vision-Language Navigation
Chen Gao, Xingyu Peng, Bo Yan, He Wang, Lirong Yang, Haibing Ren, Hongsheng Li, Si Liu
CVPR 2023[PDF]
Improving Weakly Supervised Temporal Action Localization by Bridging Train-Test Gap in Pseudo Labels
Jingqiu Zhou, Liang Wang, Si Liu, Hongsheng Li, Linjiang Huang
CVPR 2023[PDF]
LyricWhiz: Robust Multilingual Zero-shot Lyrics Transcription by Whispering to ChatGPT
Le Zhuo, Ruibin Yuan, Jiahao Pan, Yinghao Ma, Yizhi LI, Ge Zhang, Si Liu, Roger Dannenberg, Jie Fu, Chenghua Lin, Emmanouil Benetos, Wenhu Chen, Wei Xue, Yike Guo
ISMIR 2023[PDF]
Sparse Dense Fusion for 3D Object Detection
Yulu Gao, Chonghao Sima, Shaoshuai Shi, Shangzhe Di, Si Liu, Hongyang Li
IROS 2023[PDF]
Discovering Sounding Objects by Audio Queries for Audio Visual Segmentation
Shaofei Huang, Han Li, Yuqing Wang, Hongji Zhu, Jiao Dai, Jizhong Han, Wenge Rong and Si Liu
IJCAI 2023[PDF]
Enriching Phrases with Coupled Pixel and Object Contexts for Panoptic Narrative Grounding
Tianrui Hui,Zihan Ding,Junshi Huang,Xiaoming Wei,Xiaolin Wei,Jiao Dai,Jizhong Han,Si Liu
IJCAI 2023[PDF]
Video Background Music Generation: Dataset, Method and Evaluation
Le Zhuo, Zhaokai Wang, Baisen Wang, Yue Liao, Stanley Peng, Chenxi Bao, Miao Lu, Xiaobo Li, Si Liu
ICCV 2023[PDF]
Optimizing the Placement of Roadside LiDARs for Autonomous Driving
Wentao Jiang, Hao Xiang, Xinyu Cai, Runsheng Xu, Jiaqi Ma, Yikang Li, Gim Hee Lee, Si Liu
ICCV 2023[PDF]
Omnidirectional Information Gathering for Knowledge Transfer-based Audio-Visual Navigation
Jinyu Chen, Wenguan Wang, Si Liu, Hongsheng Li, Yi Yang
ICCV 2023[PDF]
Object as Query: Lifting any 2D Object Detector to 3D Detection
Zitian Wang, Zehao Huang, Jiahui Fu, Naiyan Wang, Si Liu
ICCV 2023[PDF]
DiffDance: Cascaded Human Motion Diffusion Model for Dance Generation
Qiaosong Qi*, Le Zhuo*, Aixi Zhang, Yue Liao, Fei Fang, Si Liu, Shuicheng Yan
ACM MM 2023[PDF]
Transferring CLIP’s Knowledge into Zero-Shot Point Cloud Semantic Segmentation
Yuanbin Wang, Shaofei Huang, Yulu Gao, Zhen Wang, Rui Wang, Kehua Sheng, Bo Zhang, Si Liu
ACM MM 2023[PDF]
DUSA: Decoupled Unsupervised Sim2Real Adaptation for Vehicle-to-Everything Collaborative Perception
Xianghao Kong, Wentao Jiang, Jinrang Jia, Yifeng Shi, Runsheng Xu, Si Liu
ACM MM 2023[PDF]
MARBLE: Music Audio Representation Benchmark for Universal Evaluation
Ruibin Yuan, Yinghao Ma, Yizhi Li, Ge Zhang, Xingran Chen, Hanzhi Yin, Le Zhuo, Yiqi Liu, Jiawen Huang, Zeyue Tian, Binyue Deng, Ningzhi Wang, Wenhu Chen, Gus Xia, Wei Xue, Si Liu, Shi Wang, Ruibo Liu, Yike Guo, Jie Fu
NeurIPS 2023[PDF]