Journal Papers

Multi-Person Pose Regression with Distribution-Aware Single-Stage Models
Leyan Zhu#, Zitian Wang#, Si Liu*, Xuecheng Nie, Luoqi Liu, Bo Li
TPAMI 2024[PDF]
Data Augmentation in Human-Centric Vision
Wentao Jiang, Yige Zhang, Shaozhong Zheng, Si Liu*, Shuicheng Yan
Vicinagearth (Springer Nature) 2024[PDF]
FeatAug-DETR: Enriching One-to-Many Matching for DETRs with Feature Augmentation
Rongyao Fang, Peng Gao, Aojun Zhou, Yingjie Cai, Si Liu, Jifeng Dai, Hongsheng Li*
TPAMI 2024[PDF]
PPDM++: Parallel Point Detection and Matching for Fast and Accurate HOI Detection
Yue Liao, Si Liu*, Yulu Gao, Aixi Zhang, Zhimin Li, Fei Wang, Bo Li
TPAMI 2024[PDF]
MAC: Masked Contrastive Pre-Training for Efficient Video-Text Retrieval
Fangxun Shu, Biaolong Chen, Yue Liao, Jinqiao Wang, Si Liu
TMM 2024[PDF]

Conference Papers

ReSimAD: Zero-Shot 3D Domain Transfer for Autonomous Driving with Source Reconstruction and Target Simulation
Bo Zhang#, Xinyu Cai#*, Jiakang Yuan, Donglin Yang, Jianfei Guo, Xiangchao Yan, Renqiu Xia, Botian Shi, Min Dou, Tao Chen, Si Liu, Junchi Yan*, Yu Qiao
ICLR 2024[PDF]
Octavius: Mitigating Task Interference in MLLMs via MoE
Ziqin Wang#, Zeren Chen#, Zhen Wang#, Huayang Liu, Zhenfei Yin, Si Liu, Lu Sheng*, Wanli Ouyang, Yu Qiao, Jing Shao*
ICLR 2024[PDF]
Eliminating Cross-modal Conflicts in BEV Space for LiDAR-Camera 3D Object Detection
Jiahui Fu, Chen Gao, Zitian Wang, Lirong Yang, Xiaofei Wang, Beipeng Mu, Si Liu
ICRA 2024[PDF]
Customize your NeRF: Adaptive Source Driven 3D Scene Editing via Local-Global Iterative Training
Runze He#, Shaofei Huang#, Xuecheng Nie, Tianrui Hui, Luoqi Liu, Jiao Dai, Jizhong Han, Guanbin Li*, Si Liu*
CVPR 2024[PDF]
EASE-DETR: Easing the Competition among Object Queries
Yulu Gao, Yifan Sun, Xudong Ding, Chuyang Zhao, Si Liu
CVPR 2024[PDF]
Reference Prompted Model Adaptation for Referring Camouflaged Object Detection
Xuewei Liu#, Shaofei Huang#, Ruipu Wu, Hengyuan Zhao, Duo Xu, Xiaoming Wei, Jizhong Han*, Si Liu
ICME 2024[PDF]
SAFDNet: A Simple and Effective Network for Fully Sparse 3D Object Detection
Gang Zhang, Junnan Chen, Guohuan Gao, Jianmin Li, Si Liu, Xiaolin Hu*
CVPR 2024[PDF]
Learning Background Prompts to Discover Implicit Knowledge for Open Vocabulary Object Detection
Jiaming Li, Jiacheng Zhang, Jichang Li, Ge Li, Si Liu, Liang Lin, Guanbin Li
CVPR 2024[PDF]
Communication-Efficient Collaborative Perception via Information Filling with Codebook
Yue Hu, Juntong Peng, Sifei Liu, Junhao Ge, Si Liu, Siheng Chen
CVPR 2024[PDF]
Mask-Enhanced Segment Anything Model for Tumor Lesion Semantic Segmentation
Hairong Shi#, Songhao Han#, Shaofei Huang*, Yue Liao, Guanbin Li*, Xiangxing Kong, Hua Zhu, Xiaomu Wang, Si Liu
MICCAI 2024[PDF]
Realistic Rainy Weather Simulation for LiDARs in CARLA Simulator
Donglin Yang, Xinyu Cai∗, Zhenfeng Liu, Wentao Jiang, Bo Zhang, Guohang Yan, Xing Gao, Si Liu, Botian Shi
IROS 2024[PDF]
Asynchronous Large Language Model Enhanced Planner for Autonomous Driving
Yuan Chen#, Zi-han Ding#, Ziqin Wang#, Yan Wang*, Lijun Zhang, Si Liu*
ECCV 2024
Global-Local Collaborative Inference with LLM for Lidar-Based Open-Vocabulary Detection
Peng, Yan Bai, Chen Gao, Lirong Yang, Fei Xia, Beipeng Mu, Xiaofei Wang, Si Liu
ECCV 2024
LaMI-DETR: Open-Vocabulary Detection with Language Model Instruction
Penghui Du#, Yu Wang#, Yifan Sun, Luting Wang, Yue Liao, Gang Zhang, Errui Ding, Yan Wang*, Jingdong Wang, Si Liu*
ECCV 2024
Controllable Navigation Instruction Generation with Chain of Thought Prompting
Xianghao Kong#, Jinyu Chen#, Wenguan Wang*, Hang Su, Xiaolin Hu, Yi Yang, Si Liu*
ECCV 2024[PDF]
FouriScale: A Frequency Perspective on Training-Free High-Resolution Image Synthesis
Linjiang Huang, Rongyao Fang, Aiping Zhang, Guanglu Song, Si Liu, Yu Liu, Hongsheng Li
ECCV 2024