Journal Papers

Attentive Excitation and Aggregation for Bilingual Referring Image Segmentation
Qianli Zhou#, Tianrui Hui#, Rong Wang*, Haimiao Hu, Si Liu*(#Equal contribution)
ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology (TIST) 2021[PDF]
Discriminative Triad Matching and Reconstruction for Weakly Referring Expression Grounding
Mingjie Sun, Jimin Xiao, Enggee Lim, Si Liu, John Yannis Goulermas
TPAMI 2021[PDF]
Human-centric Relation Segmentation: Dataset and Solution
Si Liu, Zitian Wang, Yulu Gao, Lejian Ren, Yue Liao, Guanghui Ren, Bo Li, Shuicheng Yan
TPAMI 2021[PDF]
Cross-Modal Progressive Comprehension for Referring Segmentation
Si Liu, Tianrui Hui, Shaofei Huang, Yunchao Wei, Bo Li, Guanbin Li*
TPAMI 2021[PDF]
PSGAN++: Robust Detail-Preserving Makeup Transfer and Removal
Si Liu, Wentao Jiang, Chen Gao, Ran He*, Jiashi Feng, Bo Li, Shuicheng Yan
TPAMI 2021[PDF]
Human-centric Spatio-Temporal Video Grounding With Visual Transformers
Zongheng Tang, Yue Liao, Si Liu*, Guanbin Li, Xiaojie Jin, Hongxu Jiang, Qian Yu, Dong Xu
TCSVT 2021[PDF]

Conference Papers

Confidence-aware Non-repetitive Multimodal Transformers for TextCaps
Zhaokai Wang, Renda Bao, Qi Wu, Si Liu*
AAAI 2021[PDF]
Reformulating HOl Detection as Adaptive Set Prediction
Mingfei Chen#, Yue Liao#, Si Liu*, Zhiyuan Chen, Fei Wang, Chen Qian
CVPR 2021[PDF]
Room-and-Object Aware Knowledge Reasoning for Remote Embodied Referring Expression
Chen Gao#, Jinyu Chen#, Si Liu*, Luting Wang, Qiong Zhang, Qi Wu
CVPR 2021 Oral[PDF]
Collaborative Spatial-Temporal Modeling for Language-Queried Video Actor Segmentation
Tianrui Hui#, Shaofei Huang#, Si Liu*, Zihan Ding, Guanbin Li, Wenguan Wang, Jizhong Han, Fei Wang
CVPR 2021[PDF]
General lnstance Distillation for Object Detection
Xing Dai#, Zeren Jiang#, Zhao Wu, Yiping Bao, Zhicheng Wang, Si Liu, Erjin Zhou
CVPR 2021[PDF]
Differentiable Multi-Granularity Human Representation Learning for Instance-Aware Human Semantic Parsing
Tianfei Zhou, Wengguan Wang*, Si Liu, Yi Yang, Luc Van Gool
CVPR 2021 Oral[PDF]
TransRefer3D: Entity-and-Relation Aware Transformer for Fine-Grained 3D Visual Grounding
Dailan He#, Yusheng Zhao#, Junyu Luo#, Tianrui Hui, Shaofei Huang, Anxi Zhang, Si Liu*
ACM MM 2021[PDF]
Video Background Music Generation with Controllable Music Transformer
Shangzhe Di#, Zeren Jiang#, Si Liu*, Zhaokai Wang, Leyan Zhu, Zexin He, Hongming Liu, Shuicheng Yan
ACM MM 2021 Best Paper[PDF]
Language-Guided Global Image Editing via Cross-Modal Cyclic Mechanism
Wentao Jiang, Ning Xu, Jiayun Wang, Chen Gao, Jing Shi, Zhe Lin, Si Liu*
ICCV 2021[PDF]
Mining the Benefits of Two-stage and One-stage HOI Detection
Aixi Zhang#, Yue Liao#, Si Liu*, Miao Lu, Yongliang Wang, Chen Gao, Xiaobo Li
NeurIPS 2021[PDF]