Journal Papers

Fine-grained Face Editing via Personalized Spatial-aware Affine Modulation
Si Liu, Renda Bao, Defa Zhu, Shaofei Huang, Qiong Yan, Liang Lin, Chao Dong
TMM 2022[PDF]
Progressive Language-customized Visual Feature Learning for One-stage Visual Grounding
Yue Liao, Aixi Zhang, Zhiyuan Chen, Tianrui Hui, Si Liu*
TIP 2022[PDF]
Simultaneously Training and Compressing Vision-and-Language Pre-training Model
Qiaosong Qi , Aixi Zhang , Yue Liao*, wenyu sun , yongliang wang , xiaobo li , Si Liu
TMM 2022[PDF]

Conference Papers

Language-Bridged Spatial-Temporal Interaction for Referring Video Object Segmentation
Zihan Ding, Tianrui Hui, Junshi Huang, Xiaoming Wei, Jizhong Han, Si Liu*
CVPR 2022[PDF] [code]
Distribution-Aware Single-Stage Models for Multi-Person 3D Pose Estimation
Zitian Wang, Xuecheng Nie, Xiaochao Qu, Yunpeng Chen, Si Liu*
CVPR 2022[PDF]
Reinforced Structured State-Evolution for Vision-Language Navigation
Jinyu Chen, Chen Gao, Meng Erli, Qiong Zhang, Si Liu*
CVPR 2022[PDF]
3D-SPS: Single-Stage 3D Visual Grounding via Referred Point Progressive Selection
Junyu Luo#, Jiahui Fu#, Xianghao Kong, Chen Gao*, Haibing Ren, Hao Shen, Huaxia Xia, Si Liu
CVPR 2022 (Oral)[PDF]
GEN-VLKT: Simplify Association and Enhance Interaction Understanding for HOI Detection
Yue Liao, Aixi Zhang, Miao Lu, Yongliang Wang, Xiaobo Li, Si Liu*
CVPR 2022[PDF] [code]
PPMN: Pixel-Phrase Matching Network for One-Stage Panoptic Narrative Grounding
Zihan Ding#, Zi-han Ding#, Tianrui Hui*, Junshi Huang, Xiaoming Wei, Xiaolin Wei, Si Liu
ACM MM 2022[PDF] [code]
Target-Driven Structured Transformer Planner for Vision-Language Navigation
Yusheng Zhao#, Jinyu Chen#, Chen Gao, Wenguan Wang*, Lirong Yang, Haibing Ren, Huaxia Xia, Si Liu
ACM MM 2022 (Oral)[PDF]
Cross-Modality Domain Adaptation for Freespace Detection: A Simple yet Effective Baseline
Yuanbin Wang, Leyan Zhu, Shaofei Huang*, Tianrui Hui, Xiaojie Li, Fei Wang, Si Liu
ACM MM 2022[PDF]
PoseTrans: A Simple Yet Effective Pose Transformation Augmentation for Human Pose Estimation
Wentao Jiang, Sheng Jin, Wentao Liu, Chen Qian, Ping Luo, Si Liu*
ECCV 2022[PDF]
HEAD: HEtero-Assists Distillation for Heterogeneous Object Detectors
Luting Wang, Xiaojie Li, Yue Liao*, Zeren Jiang, Jianlong Wu, Fei Wang, Chen Qian, Si Liu
ECCV 2022[PDF]