Journal Papers

Magic-wall: Visualizing Room Decoration by Enhanced Wall Segmentation
Ting Liu, Yunchao Wei, Yao Zhao, Si Liu, Shikui Wei
TIP 2019[PDF]
Accurate Facial Image Parsing at Real-Time Speed
Zhen Wei, Si Liu, Yao Sun, Hefei Ling
TIP 2019[PDF]
RotateView: A Video Composition System for Interactive Product Display
Shan An, Si Liu*, Zhibiao Huang, Guangfu Che, Qian Bao, Zhaoqi Zhu, Yu Chen, Dennis Z. Weng
TMM 2019[PDF]
Fine-grained Human-centric Tracklet Segmentation with Single Frame Supervision
Si Liu, Guanghui Ren, Yao Sun, Jinqiao Wang, Changhu Wang, Bo Li, Shuicheng Yan
TPAMI 2019[PDF]

Conference Papers

Building Detail-Sensitive Semantic Segmentation Networks with Polynomial Pooling
Zhen Wei, Jingyi Zhang, Fumin Shen, Li Liu, Fan Zhu, Yi Zhou, Si Liu, Yao Sun, Ling Shao
CVPR 2019[PDF]
GPS: GROUP PEOPLE SEGMENTATION WITH DETAILED PART INFERENCE [oral]
Yue Liao, Si Liu*, Tianrui Hui, Chen Gao, Yao Sun, Hefei Ling, Bo Li
ICME 2019[PDF]
Enhanced Memory Network for Video Segmentation [1st Place in Youtube-VOS 2019]
Zhishan Zhou, Lejian Ren, Pengfei Xiong, Yifei Ji, Peisen Wang, Haoqiang Fan, Si Liu
ICCV Workshop 2019[PDF]
RGB-Infrared Cross-Modality Person Re-Identification via Joint Pixel and Feature Alignment
Guan’an Wang, Tianzhu Zhang, Jian Cheng, Si Liu, Yang Yang, Zengguang Hou
ICCV 2019[PDF]
Finding Images by Dialoguing with Image
Lejian Ren,Si Liu,Han Huang,Jizhong Han,Shuicheng Yan,Bo Li
ACM MM 2019[PDF]