Yue Liao

 • Research Direction:
  visual reasoning
  semantic segmentation
 • liaoyue.ai@gmail.com

Tianrui Hui

 • Research Direction:
  semantic segmentation
  visual reasoning
 • huitianrui@iie.ac.cn

Chen Gao

 • Research Direction:
  embodied AI
  vision and language
  content generation
 • gaochen.ai@gmail.com

Jinyu Chen

 • Research Direction:
  embodied AI
  pose estimation
 • chenjinyu@buaa.edu.cn

Zitian Wang

 • Research Direction:
  object detection
  pose estimation
 • 15061112@buaa.edu.cn

Wentao Jiang

 • Research Direction:
  pose estimation
 • jiangwentao@buaa.edu.cn

Zongheng Tang

 • Research Direction:
  object detection
 • tzhhhh123@buaa.edu.cn

Yulu Gao

 • Research Direction:
  object detection
  sensor fusion
 • gyl97@buaa.edu.cn

Zihan Ding

 • Research Direction:
  semantic segmentation
 • 18241041@buaa.edu.cn

Yi Liu

 • Research Direction:
  knowledge distillation
 • 18373214@buaa.edu.cn

Penghui Du

 • Research Direction:
  object detection
  vision and language
 • dupenghui@buaa.edu.cn

Jiahui Fu

 • Research Direction:
  3D point vision
 • jiahuifu@buaa.edu.cn

Zihan Ding

 • Research Direction:
  vision language,
  semantic segmentation
 • dingzihan737@gmail.com

Luting Wang

 • Research Direction:
  knowledge distillation
 • 2457348692@qq.com

Shaofei Huang

 • Research Direction:
  vision language
  automatic driving
 • nowherespyfly@gmail.com

Yifu Chen

 • Research Direction:
  oject detection
  object tracking
 • 401139043@qq.com